مشاوره حقوقی رایگان - اقرارنامه بذل وبخشش مهریه دردفترخانه اسنادرسمی

طبق توافقی که دردوران نامزدی باخانمم داشتم، خانمم دردفترخانه اسنادرسمی حضورپیداکرده وتمام مهریه اش که ۱۰۰قطعه سکه طلابوده رابه من بذل وبخشش کرده ومتعهدگردیده که خلاف مندرجات مفاداقرارنامه درآینده هیچگونه ادعاوآغازسخنی ننمایدوچنانچه ادعایی دراین خصوص ازناحیه وی مطرح شودغیرمسموع ودرهیچ یک ازمراجع قانونی وقضایی پذیرفته نخواهدشد؛ این متن عین اقرارنامه بذل وبخشش مهریه خانمم هست که دردفترخانه ثبت وتنظیم شده وشناسه سنددریافت گردیده است وخانمم ذیل اقرارنامه راامضاکرده وتوسط سردفترازخانمم اثرانگشت الکترونیکی اخذشده است...اماسوال ام این است که خانمم مدت ۴ ماه پیش رفته دادگاه ودادخواست ابطال اقرارنامه بذل وبخشش مهریه راداده وازاینجانب وسردفترشکایت کرده که شوهرم به قصددریافت وام ازدواج جوانان وادعاهای واهی دیگرازقبیل اینکه شوهرم من راتهدیدکرده که اگرنروی ومتن اقرارنامه راامضانکنی به توسم می دهم تابمیری وادعای دیگرش این بودکه من راقرص داده اندوبه دفترخانه برده اندکه مهریه ام راببخشم وچون خانمم ضمن تعهدمندرج دراقرارنامه ، رجوع به مابذل راازخودش سلب وساقط کرده ، پرونده ازدادگاه به شعبه ۵ شورای حل اختلاف واحدحقوقی وجزایی ارجاع شده ویک جلسه من وخانمم درجلسه رسیدگی رفتیم که بنده بامدرک وبه استناداولین تماس هایی که یک شب ،خانمم طی ۳ بارتماس پشت سرهم ، خواهان این بودکه به خواستگاری اش بروم واززمان اولین تماس تاروزخواستگاری رسمی که ۱۱روزبعداتفاق افتادازمن خواست که به خواستگاری اش بروم ودرهمان شب اول که خانمم باشماره ایرانسل به موبایلم زنگ زدبااوتوافق کردم که به شرطی به خواستگاری ات می آیم که وقتی عقدکردیم وسرخانه وزندگی مان رفتیم دردفترخانه بروی ومهریه ات رابه من ببخشی که خانمم قبول کردوماعقدکردیم وبارفتن به مشهدمقدس وزیارت امام رضازندگی زناشویی خودمان راشروع کردیم وخانمم درتاریخ۹۵/۲/۲۰باحضوردردفترخانه اسنادرسمی وطبق توافق قبلی اقرارواعلام صریح نمودکه تمام مهریه ام رابه شوهرم بذل وبخشش نموده ام وضمن تعهدحق هرگونه رجوع به مابذل راازخودش سلب وساقط نمود.آیاخانمم می تواندباادعاهای واهی وکذب ودروغی که جهت منحرف کردن ذهن قاضی ازاصل موضوع که امضای ذیل اقرارنامه بذل وبخشش مهریه هست ، اقرارنامه بذل وبخشش مهریه راابطال کندومهریه خانمم ، به سرجای اولش برگردد؟ برای تاییداظهارات من،سردفتراحضارشده .

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :


در صورتی که مهریه بذل شده باشد و حق رجوع به مابذل نیز ساقط شده باشد زن نمی تواند مجدداً آن را مطالبه کند. در هر صورت اثبات این که همسرتان فریب خورده است و رضایت نداشته است به عهده خودشان است و ادامه روند رسیدگی بستگی به قاضی دارد که با توجه به اظهارات سردفتر و دیگر شواهد چگونه تصمیم بگیرد. اگر همسرتان برای اثبات ادعاهایش مدرک نداشته باشد، درخواستش توسط قاضی رد می شود.


10:05:17   1395/6/15

موافق (1) مخالف (0)


اقرارنامه بذل مهریه اسقاط حق رجوع به مابذل مهریه مهریه بخشش مهریه

سوالات مرتبط

اقرارنامه بذل وبخشش مهریه دردفترخانه اسنادرسمی
طبق توافقی که دردوران نامزدی باخانمم داشتم، خانمم دردفترخانه اسنادرسمی حضورپیداکرده وتمام مهریه اش که ۱۰۰قطعه سکه طلابوده رابه من بذل وبخشش کرده ومتعهدگردیده که خلاف مندرجات مفاداقرارنامه درآینده هیچگ...
اسقاط حق رجوع به مابذل
باسلام،بنده چندماه پیش به اصرارهمسرم درقبال بخشش مهریه وکالت طلاق دادم،سندبذل مهریه مشروط به مراحل طلاق وحضانت فرزندبود و بشرط اجرای مفاد بری الذمه وحق رجوع به مابذل راسلب وساقط کرده ولی وکالت طلاق مط...
رجوع از بذل مهریه
سلام و تشکر- همسر من سه سال پیش در روز عقد (ازدواج دومش با بنده) یک نوشته دستی با امضا و اثر انگشت خودش و دو شاهد (برادران من) و امضای بنده (بدون کوچکترین مخدوشی )به من دادن که مهریه را ابرا میکند و ح...
اسقاط حق رجوع به مابذل مهریه
سلام. با خانومم به علت کراهت دو طرف طلاق توافقی گرفتیم از نوع مبارزاتی بائن خانومم مهریه اش 200 سکه یک سفر حج و صد میلیون پول نقده.در متن دادنامه نوشته شده خانومم تمام سکه ها رو بذل کرده و مابقی مهریش...
مهریه
سلام با توجه به اینکه خانم بنده مهریه خود را بخشیده و نوشته دیگر هیچگونه حق و حقوقی نسبت به اینحانب ندارد و الان درخواست مهریه داده لطفا راهنمایی کنید آیا با نوشته دستی میتوانم از دادن مهریه معاف شوم...