وکیل میخواهم


این صفحه صرفا برای واگذاری پرونده شما به وکیل و یا برای انجام اموری مثل تنظیم متون حقوقی شما توسط وکیل است. دقت کنید اگر می خواهید مشاوره بگیرید، به صفحه مشاوره تلفنی بروید یا اگر فقط سوال کوتاهی دارید و می خواهید به صورت کوتاه به سوال شما پاسخ داده شود به صفحه پرسش و پاسخ حقوقی رایگان بروید.

سپردن وکالت پرونده به وکیل یا مطالعه پرونده توسط وکیل

نوشتن دادخواست، لایحه، شکواییه و اظهارنامه

مطالعه، اصلاح یا نوشتن قرارداد