وکیل (دارای پروانه وکالت)

1 سال عضویت رایگان

امکانات


ایجاد صفحه شخصی

درج مقاله

پاسخ به مشاوره های رایگان


امکان ارائه خدمات زیر:


پذیرش وکالت

تدوین لایحه دفاعیه

تدوین شکوائیه

تدوین دادخواست

تدوین اظهارنامه

انجام امور ثبتی

مطالعه قرارداد

تدوین قرارداد

توضیح این که: وکلای دارای پروانه این امکان را دارند که تنها در سه حوزه تخصصی منتخب از بین طبقه بندی پیش فرض دادراه، تمام خدمات بالا را ارائه نمایند. همچنین وکلای عضو دادراه می توانند به درخواست های پذیرش وکالت در سه محور یاد شده پاسخ دهند. طبقه بندی موضوعات در پایین همین صفحه آمده است.

موسسه حقوقی

1 میلیون تومان

امکانات


ایجاد صفحه شخصی

درج مقاله

پاسخ به مشاوره های رایگان


امکان ارائه خدمات زیر:


پذیرش وکالت

تدوین لایحه دفاعیه

تدوین شکوائیه

تدوین دادخواست

تدوین اظهارنامه

انجام امور ثبتی

مطالعه قرارداد

تدوین قرارداد

توضیح این که: موسسات حقوقی این امکان را دارند که در تمام حوزه تخصصی از طبقه بندی پیش فرض دادراه، تمام خدمات بالا را ارائه نمایند. همچنین موسسات حقوقی می توانند به درخواست های پذیرش وکالت پاسخ دهند. طبقه بندی موضوعات در پایین همین صفحه آمده است.
مشاور حقوقی (بدون پروانه وکالت)

1 سال عضویت رایگان

امکانات


ایجاد صفحه شخصی

درج مقاله

پاسخ به مشاوره های رایگان


امکان ارائه خدمات زیر:


تدوین لایحه دفاعیه

تدوین شکوائیه

تدوین دادخواست

تدوین اظهارنامه

انجام امور ثبتی

مطالعه قرارداد

تدوین قرارداد

...

توضیح این که: مشاوران حقوقی این امکان را دارند که تنها در سه حوزه تخصصی منتخب از بین طبقه بندی پیش فرض دادراه، تمام خدمات بالا را ارائه نمایند. طبقه بندی موضوعات در پایین همین صفحه آمده است.

طبقه بندی حوزه های تخصصی پیش فرض دادراه: