صورتجلسات و مستندات ثبت شرکت

نمونه صورتجلسه انحلال موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد

نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره  …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه

جمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل قانونی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا

نمونه صورتجلسه تغییر نام موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه تغییر محل موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور کلیه / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركا در محل

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره موسسه

اعضای هیئت مدیره موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت ………… مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسه

مجمع عمومی موسسین موسسه …………………………… در ساعت …………… مورخ …………… با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل:
ابتدا آقای / خانم …………………………… به سمت رئیس مجمع، آقای / خانم …………………………… به سمت ناظر مجمع

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران موسسه

مجمع عمومی عادی (يا عادی فوق‌العاده) موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور کلیه / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شركاء در محل قانونی مؤسسه

نمونه اساسنامه موسسه

ماده ١- نام و نوع موسسه: ……………………………

ماده ٢- موضوع موسسه: ………………………………………………………………………………………

ماده ٣- مرکز اصلی موسسه:

استان …………………………… شهرستان …………………………… خیابان

نمونه تقاضانامه ثبت موسسه

امضا کنندگان ذیل، ثبت موسسه را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم:

1- نام موسسه: ……………………………

1234