انواع خواسته و قوانین مرتبط (حقوقی)

مبانی تحلیلی ابعاد قرارداد ارفاقی

نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکت های تجاری

چکیده:

قرارداد ارفاقی به عنوان یک راه حل حمایتی از اشخاص دارای بحران مالی است، این قرارداد می تواند در هر مرحله از زمان حدوث بحران مالی به عمل آید، اما قانونگذار ایران قرارداد ارفاقی پس از حدوث ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی قضایی را به عنوان نص قانونی پذیرفته است

پاورقی حقوقی بر شرکتهای تضامنی

نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکتهای تجاری

مقدمه: شرکت های تجاری به عنوان قوای محرکه اقتصادی در سطوح مختلف تجارت داخلی و تجارت بین الملل نقش بی بدیلی در تمرکز سرمایه های خرد و هدایت آنها دارند، بواسطه وجود حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) شرکتهای تجاری به عنوان نماد تجمع خرد جمعی

توقف فوری عملیات اجرایی و صدور قرار قبولی واخواهی در دادگاه عمومی نخستین

تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی […]

مطالبه خسارت زاید بر دیه در شورای حل اختلاف

قاعده لاضرر: متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است. اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مصوب 1358:  اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل 43– برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه […]

مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه

قاعده لاضرر: متن: « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است. اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مصوب 1358:  اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به  

ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت

ماده 4 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310: ‌ماده 4 – کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌ بهره‌مند شوند: 1) علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.  

حکم ورشکستگی از طرف دادستان

ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات  ماده ۴۱۲– ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ  

حکم ورشکستگی از طرف طلبکار

ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات  ماده ۴۱۲– ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ  

ورشکستگی از طرف تاجر

ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات  ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال  

تخلیه مورد اجاره مسکونی به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 در شورای حل اختلاف

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356،1362،1376 با اصلاحات و الحاقات: فصل اول- کلیات ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح […]

تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف، وقوع عیب و در معرض خرابی بودن

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356،1362،1376 با اصلاحات و الحاقات: فصل اول- کلیات ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا […]

توقف و ابطال عملیات اجرایی مطالبه وجه با مدعی قرارداد خرید ملک

ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی: ماده 229 ـ عملیات‌ اجرایی‌ بعد از صدور دستور اجرا (موضوع‌ ماده‌ 1 قانون‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ ثبت‌ و قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب ‌شهریور ماه‌ 1322) شروع‌ و […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

1232425