مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه حق الوکاله (وکالت رسمی)

سلام " در پرونده ای در سال1381 که آنوقت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری با وکالتنامه رسمی از طرف موکل امکان پذیر بود ، ما دو نفر وکیل رسمی موفق به اخذ حکم به نفع موکل شدیم که در قرارداد حق الوکاله اجرت خدمات مان 10٪ ارزش مال مسترد شده به نفع موکل تعیین شده بود . پس از اجرای حکم قطعی ( تجدیدنظر) دیوان و تحویل مال به موکل ، نامبرده دار فانی را وداع و ترکه اش نیز بلا فاصله پس از اخذ گواهی انحصار وراثت ، توسط ورثه بین خودشان تقسیم می گردد . وکلای رسمی بعنوان اصیل پس از اطلاع از این موضوع ، دعوایی به طرفیت وراث موکل سابق و مدیون فعلی طرح و وراث وی را به پرداخت مبلغی بعنوان حق الوکاله به میزان سهم الارث خود محکوم می نمایند . سؤال اینجاست با توجه به اینکه ترکه متوفی در حین رسیدگی به دعوی مطالبه حق الوکاله و قبل از صدور حکم قطعی شده ، بین وراث تقسیم گردیده و ترکه ای باقی نمانده تا طلب و حق الوکاله خود را از توقیف و فروش آن وصول نمائیم ، آیا می توان حق الوکاله مورد حکم را از اموال ورثه به جای ترکه متوفی توقیف و مورد فروش قرار داد و دیگر اینکه آیا امکان اعمال ماده 3 قانون محکومیت های مالی در فرض این سؤال بر علیه هر یک از وراث وجود خواهد داشت یا خیر ؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


بله و شما می توانید اموال وراث را در راستای قرار تامین خواسته توقیف نمایید


14:16:40   1396/6/18

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

سلام " وکیل و مشاور حقوقی محترم پاسخ دهنده ضمن تشکر از جنابعالی به استحضار می رساند : دعوی ما در مرحله اجرای حکم قرار دارد و در شروع کار یا مرحله رسیدگی نیست که قرار تأمین خواسته بخواهیم ! ضمناً نفرمودید در صورتیکه از وراث ، اموالی غیر از مستثنیات دین به دست نیاید آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی و حبس وراث بدلیل بدهی مورثشان وجود دارد یا خیر ؟


19:53:04   1396/6/18

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


در مرحله اجرای احکام چنانچه مالی از وراث می شناسید تقاضای توقیف آنرا نمایید.رای اداره حقوقی شماره 9134/7 – 5/10/80« :در صورتی که ورثه
ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده 248 قانون امور حسبی هر یک
مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه
در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق دائن گردند و
با صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 با رعایت
تبصره ذیل آن خواهد بود.«


11:53:33   1396/6/19

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

ممنونم از پاسخ تکمیلی راهگشا سرکار عالی


12:22:23   1396/6/19


حق الوکاله ارث