نمونه قرارداد

نمونه قرارداد 14 مرداد 1396

نمونه قرارداد بین شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان

1- موضوع قرارداد
انجام تبلیغات حرفه ای و ارائۀ خدمات مشاوره برای شرکت به منظور معرفی و شناساندن محصولات شرکت و بازاریابی و جذب افراد علاقمند به منظور ارتقاء فروش و سوددهی شرکت.

2- مدت قرارداد

از تاریخ امضاء به

نمونه قرارداد 4 مرداد 1396

نمونه قرارداد چاپ کتاب

ماده 1- طرفین قرارداد: این قرارداد فی مابين خانم/آقای ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی …… و خانم/آقای ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی ……

نمونه قرارداد 3 مرداد 1396

نمونه قرارداد قالب بندی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس

نمونه قرارداد 2 مرداد 1396

نمونه قرارداد خدمات گردشگری

ماده1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای/خانم …………………… به شماره ملی…………………… نام پدر…………………… تلفن ………………… به نشانی ……………………………………… که ازین پس « شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی …. » نامیده خواهد شد، و ………………………به نمایندگی آقای/خانم ……………………… به شماره ملی …………………… نام پدر……………………تلفن

نمونه قرارداد 1 مرداد 1396

نمونه قرارداد سنگ کاری ساختمان

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین ………………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……… تلفن ……………… به آدرس …………………………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ………………………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ……….. تلفن ……..

نمونه قرارداد 31 تیر 1396

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای /خانم ……………………به شماره ملی ………………… نام پدر ……………… شماره تماس ………………آدرس …………………………………که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ………………… به نمایندگی آقای /خانم …………

نمونه قرارداد 28 تیر 1396

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد

نمونه قرارداد 25 تیر 1396

نمونه قرارداد گچ کاری

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………. فی مابین شرکت ………………… به نمایندگی …………………. تلفن …………………… به آدرس ………………………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از ……….. تلفن ………………….. به آدرس ….

نمونه قرارداد 24 تیر 1396

نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین آقای/خانم ………………… به نمایندگی آقای/ خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… تلفن ……………………آدرس ………………………………که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و آقای/خانم ………………… به نمایندگی آقای/ خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… تلفن ……………………آدرس ……………………………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظـور انجام موضوع قرارداد منعقد می گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می باشند.

ماده 2- موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی

نمونه قرارداد 22 تیر 1396

نمونه قرارداد محوطه سازی

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. تلفن ………………. به آدرس ………………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………… تلفن ……………. به آدرس ………………………….. از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات

نمونه قرارداد 21 تیر 1396

نمونه قرارداد تولید، فروش و تحویل پارتیشن

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت …………… به نمایندگی …………… به آدرس ………………که منبعد در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………به نمایندگی آقای …………… به آدرس ………………… که منبعد در این قرارداد «خریدار» نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن

نمونه قرارداد 19 تیر 1396

نمونه قرارداد مشاوره حقوقی

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……….. بین شرکت ……………….. به مدیریت خانم /آقای …………………. تماس ثابت …………….. همراه …………….. دورنگار ………….. به آدرس …………………………….. که من بعد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و خانم/آقای ………………….. تماس ثابت …………….. همراه …………….. دورنگار ………….. به آدرس …………………………….. به عنوان «مشاور» منعقد می گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور حقوقی

نمونه قرارداد 17 تیر 1396

نمونه قرارداد اجرای داربست

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین آقای/خانم …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………… تلفن ………………… آدرس …………………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………. صادره از …………… تلفن ………………… آدرس …………………………… که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست

نمونه قرارداد 14 تیر 1396

نمونه قرارداد تخریب ساختمان

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ………… فی مابین آقای/خانم …………… به شماره شناسنامه ………… تلفن ………… آدرس ……………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یکطرف و خانم /آقای ی مابین آقای/خانم …………… به شماره شناسنامه ………… تلفن ………… آدرس ……

نمونه قرارداد 13 تیر 1396

نمونه قرارداد رهن

ماده 1- طرفین قرارداد

راهن:

خانم/آقای …………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… کد ملی …………….. صادره از ……………. متولد …………. تلفن ثابت ……………… همراه ………………. به نشانی …………………………………

مرتهن:

خانم/آقای …………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …..

نمونه قرارداد 12 تیر 1396

نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی

ماده 1- طرفین قرارداد

با استناد به قانون كار جمهوری اسلامی ايران اين قرارداد بين خانم / آقای ………… از یک طرف و خانم / آقای ………… كه از اين پس به عنوان موسس / مدير عامل شركت / موسسه …………. كه از اين پس كارفرما ناميده می شود، منعقد می گردد و طرفين مستند به ماده 10 قانون مدنی اجرای مفاد آن را تعهد و مورد تاييد قرار می دهند.

تذكر- انعقاد اين قرارداد الزامی به عضويت اجباري مسئولين فني در اين جامعه نمی نمايد.

مشخصات مسئول فنی:

نام ………….. نام خانوادگی …………… فرزند ……… شماره شناسنامه ………. صادره از ………. دارای مدرک تحصيلی …………….. از دانشگاه …………….. وضعيت نظام وظيفه ……….. تلفن ………….. فاكس ……………….. همراه …………..

12345