نمونه رای دیوان یا دادگاه

ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب19/4/1367 هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب19/4/1367 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره 69/710 مورخ 15/12/1379 معاون مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 69/710 مورخ 15/12/1379 معاون مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال دستورالعمل مدیر املاک سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ تعهد از خریداران املاک.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال دستورالعمل مدیر املاک سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ تعهد از خریداران املاک. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

اعتراض به سوء برداشت وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته اعتراض به سوء برداشت وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان و میزان مجازات‌ها مصوب 14/10/1359.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان و میزان مجازات‌ها مصوب 14/10/1359. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و17 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و17 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 استانداری مازندران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 استانداری مازندران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه 2301/116 مورخ 9/2/1377(34355/ک مورخ 30/1/1377) و 11415/ک مورخ 23/6/1377 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه 2301/116 مورخ 9/2/1377(34355/ک مورخ 30/1/1377) و 11415/ک مورخ 23/6/1377 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و16 و20 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و16 و20 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

تضییع حق در خصوص ممنوعیت ورود اتومبیل.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته تضییع حق در خصوص ممنوعیت ورود اتومبیل. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال مصوبه مورخ 7/9/1379 ستاد خشکسالی شهرستان طبس.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه مورخ 7/9/1379 ستاد خشکسالی شهرستان طبس. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره 17326/3705ـ4/30 مورخ 16/4/1377 و دستورالعمل 12632 مورخ 19/3/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 17326/3705ـ4/30 مورخ 16/4/1377 و دستورالعمل 12632 مورخ 19/3/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزیر امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزیر امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره 7149/34/3/1 مورخ 22/4/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7149/34/3/1 مورخ 22/4/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/79/425 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/79/425 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.