مشاوره حقوقی رایگان - تخریب دیوار مشاعی

با سلام
آنچه در سند قیدشده :
شش دانگ دوباب دکان ادغامی میباشد بشماره های .. و ... از پلاکهای ... بمساحت نودوهفت متر مربع
واقع در ..
در قسمت نقل و انتقال هم سه دانگ از شش دانگ قید شده بنام خریدار و مالکین سه دانگ مشخص هست.
در کروکی اداره ثبت هم 97 متر در یک شکل مستطیل و بصورت تک واحد مشخص شده و هیچ کدام از دوباب مغازه تفکیک ثبتی و سند تفکیکی شش دانگ نشده اند .
همچنین این 97 متر دوباب دکان دارای دیوار مابین که هرکدام 48.5 متر اما دارای یک سقف مشترک هستند.
آیا هر کدام از مالکین بدون اذن و اجازه سه دانگ مشاعی حق تخریب دیوار سمت خود را دارد؟
با سپاس

پاسخ ها :

وحید سلیمی

وحید سلیمی :

استان : تهران


به فرض مشاع بودن، محق نیست.


15:44:33   1396/12/23

موافق (1) مخالف (0)

پرسشگر :

با سپاس از شما ، پیروز باشید


12:56:19   1396/12/24

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام : در فرض سؤال به نظر نمی رسد مانع قانونی جهت تخریب دیوار اختصاصی یا مشترک که در سند مالکیت و حدود اربعه ملک تعریفی از آن بعمل نیامده و توسط مالکین مشاعی جهت تفکیک و جداسازی ظاهری (نه قانونی) ایجاد شده وجود داشته باشد چونکه عرصه و اعیان دو واحد تجاری موصوف در هم ادغام شده و در عمل تشکیل یک واحد تجاری با مالکیت مشاعی را داده است و تفکیک قانونی نشده اند تا نیاز به حفظ دیوار اختصاصی یا مشترک باشد .


08:15:02   1397/1/3

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


تکمیل پاسخ اول : اگر دیوار مشترک یا اختصاصی قبل از ادغام دو واحد تجاری مستقل وجود داشته و سپس دو واحد تجاری مستقل مذکور با یکدیگر تجمیع و ادغام شده اند ، در این فرض هم مانع قانونی جهت تخریب دیوار اختصاصی یا مشترک که موجب قانونی برای حفظ آن وجود ندارد ، وجود نخواهد داشت .


08:24:32   1397/1/3

موافق (0) مخالف (0)


دیوار مشاعی

سوالات مرتبط

تخریب دیوار مشاعی
با سلام آنچه در سند قیدشده : شش دانگ دوباب دکان ادغامی میباشد بشماره های .. و ... از پلاکهای ... بمساحت نودوهفت متر مربع واقع در .. در قسمت نقل و انتقال هم سه دانگ از شش دانگ قید شده بنام خری...