مشاوره حقوقی رایگان - معرفی مال بدهکار

آیا وقتی رای قطعی به نفع خواهان صادر گردد و خواهان مال منقولی مانند خودرو به دادگاه معرفی کند که متعلق به خوانده است ولی در ید شخص ثالث باشد تکلیف آن مال چه میشود؟ آیا شخص ثالث میتواند ادعای مالکیت کند و نسبت به اجرای حکم اعتراض کند؟یا اعتراض ثالث وارد نیست؟ اگر شخص ثالث سند رسمی مبنی بر مالکیت مال نداشته باشد چه میشود؟

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


اگر سند داشته باشد اعتراض ثالث اجرایی وارد و اگر نداشته باشد به نفع خواهان توقیف می شود


16:59:39   1396/8/22

موافق (0) مخالف (0)

ابوالفضل  نجفی خشنو

جناب آقای ابوالفضل نجفی خشنو:

استان : تهران


شخص ثالث در صورتی که به اجرا معترض باشد و اعتراض وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد از مال رفع توقیف باشد در غیر این صورت درخواست اعتراض ثالث اجرایی میدهد و ضمن تشکیل جلسه دادرسی به ادعای ثالث رسیدگی خواهد شد


19:26:52   1396/8/22

موافق (0) مخالف (0)

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


همکاران پاسخ کامل و مقتضی را ارائه نمودند لذا از تکرار پرهیز می نمایم


00:16:42   1396/8/28

موافق (0) مخالف (0)


معرفی مال به دادگاه

سوالات مرتبط

معرفی مال بدهکار
آیا وقتی رای قطعی به نفع خواهان صادر گردد و خواهان مال منقولی مانند خودرو به دادگاه معرفی کند که متعلق به خوانده است ولی در ید شخص ثالث باشد تکلیف آن مال چه میشود؟ آیا شخص ثالث میتواند ادعای مالکیت کن...
حقوقی
با عرض سلام خدمت اساتید حقوقی. در معرفی مال به دایره ی حقوقی در مورد محکومیت مالی می توان درخواست انتقال نیم عشر دولتی بر روی میزان محکوم به کرد و جمعا مال معرفی کرد یا باید نیم عشر را نقدا پرداخت کنی...