مشاوره حقوقی رایگان - تهدیدوتوهین

سلام،ازماشکایتی مبنی برتهدیدوتوهین وتسبیب درایرادصدمه بدنی غیرعمدی انجام شده،که ایشون مدعین که دراثردعوای که مابرسرحق وحقوقمون باایشون داشتیم به صورت لفظیم بوده ایشون دچارتشنج شدن ودرمونگاه رفتن وطول درمان گرفتن،من سوالم اینه که این ادعاهاشون باشاهدقابل اثبات هست؟واگه شاهدزن باشه چطور؟ودراینطورمواردمعمولا چه حکمی صادرمیشه

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---


سلام. بله ادعای ایشان با شاهد قابل اثبات است البته شما می توانید چنانچه شهود شرایط شهادت ندارند جرح شهود بفرمایید و چنانچه شما در روز دعوا آنجا حضور نداشتید شاهد ببرید تا حضور شما را در جای دیگری شهادت دهند.


13:49:56   1396/6/18

موافق (0) مخالف (0)

حسن  ترابی شاندیز

جناب آقای حسن ترابی شاندیز:

استان : خراسان رضوی


سلام همینکه شما قبول داشته باشید در صحنه درگیری حضور داشته اید یا شهود حضور ودرگیری شما را تایید کنند وصدمات یا جراحات متعلق به همان زمان باشد انتساب ان به شما ممکن است. مگر اینکه به طریق دیگری خلاف ان ثابت شود.


16:49:02   1396/6/18

موافق (0) مخالف (0)


تهدید توهین تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی