مشاوره حقوقی رایگان - شخص ذی سمت ومرتبطین

با سلام
قرار داد مشارکت بین سازنده ومالکین به اختلاف کشیده شد
سازندها دادخواست تخلیه 2 مالک درخواست کرده اند
یکی از خواهان دادخواست تقابل بواسطه وکیل داد
به علت بیدقتی وکیل در ثبت نامهای کلیه مالکین در جلب ثالث وکیل در حین رسیدگی دادخواست تقابل مسترد کرد.وکیل ادعا نمود موافقت قاضی را گرفته جهت تکمیل جلب ثالث .بنابراین یک روز پس از اخرین رسیدگی جلب ثالث جدیدرا تقدیم نمود
ولی مدتی بعد قاضی قرار محکومیت تخلیه را صادر نمود
وجلب ثالث جدیدرا جهت رسیدگی به دادخواست شخص ذی سمت ومرتبطین عنوان نمود وزمان رسیدگی هنوز نرسیده است
اصل موضوع بطور مشروح زیر است
قراداد مشارکت بتاریخ 15/6/93 امضا شد
و با استناد به نص ماده 2 قرار داد(مشارکت کنندگان بصورت تضامنی یعنی هر یک از انها به تنهایی در قبال عدم ایفای تعهدات توافق شده به طرفها دیگر مسئول می باشند که در این قرار داد طرف دوم نا میده می شوند) وبا دلایل زیرعدم ایفای تعهدات را از طرف سازندها محرز میدانم وضرر وزیانهای وارده به عهده خود انها است
با استناد ماده 7 بند 3 قرار داد دوره زمانی اخذ پروانه ساختمان 4 ماه است:
((طرف دوم (سازندگان)متعهد گردید پس از دریافت وکالت کاری از طرف اول حد اکثرظرف مدت 4 ماه کاری نسبت به دریافت پروانه ساختمان اقدام نماید))
بنا بر این:
قرار داد بتاریخ 15/6/93 امضا شد
یک روز بعد وکالت کاری شماره 38723 بتاریخ 16/6/93 امضا شد
با احتساب تعطیلات موعد مقرر دریافت پروانه ساخت وپرداخت مبلغ بلا عوض 24/10/93 پیش بینی شد.
و جهت اجرای بموقع قرار داد اثاثیه منزل را همراه با دیگر همسایگان بسته بندی وجمع اوری نمودیم وبانتظار دریافت مبلغ بلا عوض جهت سکنای جایگزین منتظر ماندیم مالکینی که مستاجر داشته اند با زیان مستاجررا وادار به تخلیه نموده اند.
بند 7 ماده 8
چنانچه طرف دوم قرارداد یعنی سازندگان مبلغ بلا عوض یاد شده در قرار داد در موعد مقرر(تاریخ 24/10/93) وبه طور کامل پرداخت ننماید موجب فسخ یکطرفه قرا داد برای طرف اول خواهد بود
باستناد بند 9 ماده 8 مرجع زدودن این ابهام(عدم ایفای تعهدات) نماینده مالکین جناب اقای ملکی است ایشان ضمن اظهار بی اطلاعی به گمانه زنی پرداخت اند و 6 ماه را یعنی اواخر اسفند 93 پیشبینی نموده اند.
با گذشت 6 ماه نشانه از ایفای تعهد دیده نشد. پس امضای 8 ماه بطور جدی خواهان پاسخ گویی سازندگان شده ام.
ریاست محترم دادگاه
جهت اجتناب از اختلاف نظرها وچرایی های عدم ایفای تعهد ونیزپرهیز از ادعاهای گمراه کننده ودر جهت شفاف سازی نظردادگاه محترم را به جلسه با تقاضای اینجانب پس 8 ماه از امضای قرار معطوف مینمایم .چرا که این جلسه مورد تایید همه اطراف مشارکت میباشد
بتاریخ دو شنبه 21/2/94 سازندها مالکین را به جلسه ای باصرف شام در رستوران ب...... ولنجک وباحضورنماینده مالکین دعوت نموده اند
سازندگان به نگرانیهای مالکین در زمینهای(عدم ایفای تعهد)و توانایی مالی واداری وفنی واقف شده اند وضمن پاسخ دریافت پروانه ساخت را تا شهریور ماه 94 موکول کرده اند یعنی یک سال پس از امضای قرار داد همچنین اغازتخریب وپرداخت مبلغ بلا عوض را به مهر ماه 94 موکول کرده اند.
ولی متاسفانه باز هم نتیجه (عدم ایفای تعهدات) بود .با این که قرار بود جلسه با..... فصل الخطاب باشد.وبا این نتیجه وبااستنادبه بند 7 ماده 8 فسخ قرار داد محرز شد
ودر این زمان بو د به سازندگان بی اعتماد شده ایم وکل مالکین نگران .
لازم می دانم اشاره ای به الحاقیه شماره یک بکنم که درجهت مجوز ساخت طبقه 7 هست ذکر دو نکته بسیار مهم لازم است یک - زمان افزایش اخذ مجوز ساختمان ذکر نشده است دو - اسم اینجانب بدون امضا نوشته شده
با نبود زبان مشترک نا گزیر 4 مالک به راهای قانونی متوسل شده اند واز تاریخ22/6/94 اظهار نامه ی وبامضمون( ماده دو عدم ایفای تعهد)به سازندگان ابلاغ شد پاسخی نیز دریافت نکرده ایم و بتاریخ30/6/94 نماینده مالکین عزل شد .ولی سازندگان سکوت را بجای جلب اعتماد وپاسخ ترجیح داده اند
نمونهای از عدم ایفای تعهدات سازندگان
یک - ماده 7 بند یک(طرف دوم قرار داد (سازندگان)متعهد گردید که مبلغ سه ملیارد ریال معادل سیصد ملیون تومان را زمان قرار داد یعنی 15/6/93 پرداخت نماید ولی ایشان با نبود نقدینگی با تاخیر در تاریخ 23/6/93 پرداخت نموده اند.واینجانب فقط 20 ملیون دریافت کرده ام
دو- با نداشتن نقدینگی دو دستگی را بین مالکین ایجاد کرده اند .به عده ای بر خلاف ماده 6 بند5 الف مبلغ بلا عوض را پرداخت نموده :
(پس از اخذ پروانه ساختمان انتقال 8/0 دانگ از6 دانگ ملک موضوع قرار داد به طرف دوم قرار داد)
واز این طریق شریک ملک انها شده اند امادیگر مالکان را به زمان اخذ پروانه ساخت موکول کرده اند.
سه –در نامه موسوم به اخطار سوم شهرداری منطقه 3 به شماره 94009542 تاریخ 21/10/94 نسبت به عدم پرداخت چک شماره989228تاریخ15/10/94 دلالت به نبود نقدینگی دارد.چک بنام اقای ع....... اقدام کننده دریافت پروانه ساخت ویکی از سازند ها است
سازندها پس از عزل 30/6/94 تا زمان دریافت پروانه ساخت 21/2/95 بطور غیر قانونی مراجعات را ادامه داده اند
چهار-با اعمال زور وتهدیدکه به چگونگی ان اشاره خواهیم نمود تلاش جهت مصادره مبلغ بلا عوض شد وبه هیچ یک از 4 مالک(شیخ ....ر.... م.... ص....) خوانده دادخواست اصلی مبلغ بلا عوض را پرداخت نشد.وازای استرداد دادخواست به خانم ... (تنها چک بدون وصول ضمن توافقنامه جداگانه) داده اند نمونه توافقنامه موجود است .واقای ص.... نیز پس از توافقنامه جداگانه تنها 50 ملیون تومان نقد و چند چک با زمان طولانی داده شد
پنچ- طی گفتگو در منزل اینجانب در زمینه توانایی مالی اقای م..... اشاره داشته اندساخت ساز نقدینگی نمیخواهد چرا که با واگذاری سهمی از ملک بجای اجرت تخریب اهنگر نجار غیره مشکل نقدینگی حل است.
ودرجهت خروج از بن بست وبلا تکلیفی پس از یک سال ونیم از امضای قرار داد وبا درخواست اینجانب جلسات متعدد با سازندها و 4 مالک در منزل اینجانب تشکیل شد .
ودر جهت جلب رضایت 4 مالک نگران این جملات اقای مح...... که من مقصر تاخیر دریافت ساخت هستم وحاضرم اگر دادگاهی تشکیل شد جریمه تاخیر را پپردازم در جلسات تکرار مینمود. ودر شرایطی که هنوز زمان دریافت پروانه مشخص نبود(اواخر سال 94).سازندها پیشنهاد خرید ملک یا تهاتر با 4 مالک را مطرح نموده اند.واین پیشنهاد مورد استقبال 4 نفر مالک قرار گرفت.
بنا بر این روزی را جهت بازدید از ملک مورد تهاتر در جنت اباد وبلوار فردوس معین نموده اند
وگروهی از مالکین ونمایندها روزز جمعه بازدید را همراه با کارمند اقای مح.... انجام داده انداین گروه عبار ت از 1- اینجانب م... 2-اقای ب.... نماینده مالک خانم شی.... 3- مالک اقای ص... ونمایندهای مالک خانم ر... اقای م...و ا... داماد خانم ر.....
علیرغم ضعفهای فنی ساختمانهای بازدید شده وتفاوت فاحش منطقه ای بین پاسداران وجنت اباد وباغ فردوس وجهت خاتمه دادن به مشکلات پیش آمده تهاتر مورد پذیرش 4 مالک قرار گرفت.ومذاکرات در این راستا شروع شد.
سپس من واقای ص...پیشنهاد فروش نقدی داده ایم سازندگان بی چون وچرا پذیرفته اند .سپس وارد مذاکره فروش شده ایم
وطی 3نامه کارشناسی قیمت ملک ارسالی از طرف سازنده اقای م.... مذاکرات به پذرش قیمت پیشنهادی سازندگان ختم شد .نمونه نامها موجود است
بهانهای تراشیده شد . عزم جدی از طرف سازندگان دیده نشد سرانجام متوجه شده ایم تهاتر وخرید خدعه پیش نیست .واین مدارا جهت جلوگیری از اقدامها قانونی 4 نفر مالک قبل از دریافت پروانه ساخت بود.

سر انجام سازندگان دادخواستی بتاریخ 2/6/95 به طرفیت چهار مالک به دادگاه محترم تقدیم نموده اند.
وامیدی به حکم قانون بستیم ودر انتظار رسیدگی بودیم
ولی از تاریخ دادخواست سازندها 2/6/95 تا 27/7/95 زمان رسیدگی تلخ ترین دوره زمانی ساکنین گذارانده اند بطوریکه سازش با سازندگان را بدور از انتظار ساخت
همزمان با دادخواست 4 نفر مرد مجرد را به ساختمان وبا اجاره نمامه جعلی(طبق برسیهای اداره اگاهی نیلوفر) به ساختمان وارد کرده اند وبا شگستن حرمت نوامیس ساکنین در واحد اقای م.... سکونت داده اند. قابل ذکر است شکایتهای ساکنین به مراجع ذیربط موجوده است.ونمونه ای از نامهای اعتراضی اینجانب به سازندگان وتعدادی از همسایها موجود است
تصویری بهتر از فاجعه ساختمان پلاسکو جهت تعریف ما حصل نشناختم هر چند با تفاوت حجم وانگیزه.
همه میدانیم قضا وقدر فاجعه پلاسکورا ببار اورد ولی دستهای که قراربود خشتهای خانه من را بسازد وباصطلاح شرکای بنده سقف محل سکونت من رانیمه شب وهنگام خواب روی سرخانواده ام با پتک وکلنگ فرود اورد . اتش سوزی عمدی راه انداخته اند شیر فلکهای گاز را در واحدهای خالی جهت خفگی باز میگذاشته اند سیمهای برق را لخت و با ریزش عمدی اب جان همسایگان را به خطر انداخته اند رها وبا رفع حفاظها ودربها امنیت ساختمان با وجود نوامیس ساکنین در معرض اسیب و سرقت وورودمعتادان قرار داده اند کولر من را ودیگران را برده اند شوفاژ خانه را جمع کرده اند اب وبرق را قطع نموده.
وطی شکایتهای جدا گانه 4نفر مالک تخریب و سرقت اپارتمتنهای اینجانب ومالکین دیگربه مراجع ذیربط ارایه گردیده است.
وبسیار متاسفم سازندگان وبا صطلاح شرکای قرار داد کارهای خلاف خودرا پس ازاعتراف در اداره اگاهی نیلوفر وبدون اشاره به دادخواست با شماره بایگانی 950445 شعبه 41 دادگاه حق خود دانسته !
باتهدیدی دیگری در روز رسیدگی دادخواست اصلی27/7/95 از طرف وکیل محترم سازندگان اقای ش.... نیز روبرو شده ام .پس از رسیدیگی جلسه اول دادگاه در 27/7/95 ایشان ضمن اشاره به 3 سال خدمت در این مجتمع واشنای با پرسنل ازمن تقاضا تن دادن به خواستهای سازندگان با شرایط زورو تحمیل وگذشت از حق خود کرد
خواستها؟؟؟
یک - جهت ارزیابی توانایی مال سازندگان استعلام موجودی
الف - زمان عقد قرار داد 15/6/1393
ب- در حال حاضر
دو- با استناد ماده 7 فقره 10 پرداخت جریمه تخلف از زمانهای مورد توافق طرفین
سه- پرداخت خسارتهای ناشی از سرقت بر اثر رفع حفاظها ودربها وجمع مشاعات وتهدید جانی ومحدودیت حریم شخصی در زمان انتظار حکم قانون وتقاضای تامین دلیل از دادگاه محترم قبل اجرای رای صادره شماره96................
چهار – استناد به نامهای سازنده اقای م..... پیرامون خرید اپارتمان.
وسرانجام خطاب به اقای م..... هرگز فکر کردید اسیبها روحی وروانی بر اثر تهدید ومحدودیتهای حریم شخصی وتن لرزید خانمها ی ساکن به هیچ وجه جبران نخواهد شد تا دامن گیر مسببین شود.............
خواهشمنداست راهنماییهای لازم بفرمایید
سپاسگزارم

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی


با سلام و احترام
در این خصوص نیازمند بحث و صحبت بیشتری می باشد
لطفا در صورت نیاز به مشاوره بیشتر بین ساعات 18 الی 20 با این شماره تماس حاصل فرمایید
09159249885
با تشکر


13:14:42   1396/6/19

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

با سلام لطفا اگر وکیلی در تهران هست ودر زمینه قرار داد مشارکت اشتغال دارد پاسخ دهد باتشکر


14:17:48   1396/6/19


دستور تخلیه مشارکت در ساخت جلب ثالث دادخواست تقابل

سوالات مرتبط

شخص ذی سمت ومرتبطین
با سلام قرار داد مشارکت بین سازنده ومالکین به اختلاف کشیده شد سازندها دادخواست تخلیه 2 مالک درخواست کرده اند یکی از خواهان دادخواست تقابل بواسطه وکیل داد به علت بیدقتی وکیل در ثبت نامهای کلیه مال...