Search by tag: %d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-54-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a8%db%8c

رای وحدت رویه 753 – 1395/6/2

عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.