Search by tag: %d8%b9%d8%b2%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85

رای وحدت رویه 753 – 1395/6/2

عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی

تصمیمات جمع تصمیم بوده و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه نیز در لغت به معنای محل دادرسی و مکانی در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند. همچنین عبارت «حسبی» در لغت به معنای منسوب به حسب و مربوط به شرف خانوادگی است. بنا بر مفاد ماده […]

قانون امور حسبی – مصوب 1319

قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: باب اول – در کلیات  ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها […]