Search by tag: %d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b9%d8%b2%d9%84-%d9%82%db%8c%d9%85

رای وحدت رویه 753 – 1395/6/2

عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.