Search by tag: %d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85

رای وحدت رویه 753 – 1395/6/2

عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.