دعاوی املاک

توقف و ابطال عملیات اجرایی مطالبه وجه با مدعی قرارداد خرید ملک

ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی: ماده 229 ـ عملیات‌ اجرایی‌ بعد از صدور دستور اجرا (موضوع‌ ماده‌ 1 قانون‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ ثبت‌ و قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب ‌شهریور ماه‌ 1322) شروع‌ و […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند اشخاص با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع […]

اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و […]

افراز ملک مشاعی

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357: ‌ماده اول- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد […]

تعیین اجاره بها

ماده 3، 4، 5، 6، 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی: 3- در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر‌گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌ است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که […]

تامین دلیل وضع موجود ملک تحت مالکیت از جهت مساحت و قدمت مستحدثات

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

اصلاح سند مالکیت ملکی

فهرست اشتباهات ثبتی مصوب 1353: چون‌ منظور از تصويب‌ مواد اصلاحي‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ها انجام‌ مراجعات‌ و مشكلات‌ ارباب‌ رجوع‌ مي‌باشد و از طرفي‌ در امور جاري‌ هيأت‌ نظارت‌ ملاحظه‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ بعضي‌ موارد كه‌ اتخاذ تصميم‌ از ناحية‌ رؤساي‌ واحدهايی ثبتی (با اجازه‌ اين‌ هيئت‌) در ظرف‌ مدتي‌ اندك‌ امكان‌ دارد

تامین دلیل وضع موجود ملک مورد معامله از حیث در رهن بودن

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

تامین دلیل اثبات تاریخ احداث بنا

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری)

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید . ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت […]

تامین دلیل وضع موجود ملک موروثی

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل […]

تامین دلیل وضع موجود ملک تحت مالکیت از جهت تصرفات غیر برای مطالبه اجرت المثل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

تامین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل […]

12367