جرایم علیه اموال، اسناد، مالکیت و مدارک

اختلاس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: ‌ماده 5- هر يك از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداری ها و مؤسسات و شركت های دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابي‌ و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره مي شوند […]

ساختن سکه قلب، مخدوش کردن سکه، ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش

بند الف ماده 2- پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
بند الف ماده 3- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی

زمین خواری

ماده 690- هرکس به وسیلهٔ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی

خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375: ماده 562- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان […]

تخریب

ماده 675- هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری

اخاذی

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

تصرف عدوانی

هرکس به وسیلهٔ صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهٔ آثار تصرف در اراضی

پولشویی

ماده ٢- جرم پولشويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني

تغییر کاربری

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374: تبصره 4 ماده 2- احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌ کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده […]

صدور چک بلامحل

در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانک، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانک دريافت مي نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چك خواهد

سرقت

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

تحصیل مال از طریق نامشروع

هر کس به نحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب

جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق

خیانت در امانت

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد

کلاهبرداری

 هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه‌ ها يا كارخانه‌ ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي ‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند