حقوق تطبیقی

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه

شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به منظور عملی كردن قصد مجرمانه انجام شده، ليکن به جهت مانع خارجی به تحصيل نتيجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کيفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کيفری پيش‌بينی شده باشد.

تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای

چکیده

انعقاد معاهدات سرمایه گذاري بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست.