مشاوره حقوقی رایگان - حقوقی

اگر دولتی بجای عمل حاکمیتی عمل تجاری انجام دهد آیا این دولت می تواند از سوی کشور دیگر در محاکم اون کشور مورد رسیدگی قرار بگیرد و اموالش در آن کشور مصادره شود؟

پاسخ ها :

پرسشگر :

چرا علت چیست این سوال از طرف استاد دانشگاه مطرح شده بود


14:01:14   1397/1/28


سوالات مرتبط

وکلای متخصص