Search by tag: %d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1391

رای وحدت رویه 741 – 1394/3/26

خلاصه رای: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ 1394/3/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به […]