شرکت ها و مالکیت معنوی

مبانی تحلیلی ابعاد قرارداد ارفاقی

نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکت های تجاری

چکیده:

قرارداد ارفاقی به عنوان یک راه حل حمایتی از اشخاص دارای بحران مالی است، این قرارداد می تواند در هر مرحله از زمان حدوث بحران مالی به عمل آید، اما قانونگذار ایران قرارداد ارفاقی پس از حدوث ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی قضایی را به عنوان نص قانونی پذیرفته است

پاورقی حقوقی بر شرکتهای تضامنی

نویسنده: بهرنگ سراج زاده، کارشناس ارشد گرایش حقوق شرکتهای تجاری

مقدمه: شرکت های تجاری به عنوان قوای محرکه اقتصادی در سطوح مختلف تجارت داخلی و تجارت بین الملل نقش بی بدیلی در تمرکز سرمایه های خرد و هدایت آنها دارند، بواسطه وجود حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) شرکتهای تجاری به عنوان نماد تجمع خرد جمعی

ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت

ماده 4 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310: ‌ماده 4 – کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌ بهره‌مند شوند: 1) علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.  

صدور دستور موقت منع از هرگونه اقدام در مورد شرکت

قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص […]

مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل و نقل با تامین خواسته

مواد 386 و 388 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۸۶- اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از […]

مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل و نقل

مواد 386 و 388 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۸۶- اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از […]

ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت

مواد 126 و 111 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل […]

ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم

مواد 126 و 111 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل […]

صدور دستور موقت از هرگونه اقدام در شرکت

ماده 126 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی‌تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام […]

تعیین بازرس قانونی برای شرکت

ماده 153 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۵۳- در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت […]