دعاوی حقوقی اموال منقول

صدور دستور موقت منع توقیف عین اتومبیل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع […]

صدور دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل و توقیف عین آن

آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید . ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست، […]

صدور دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده۳۱۰ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی […]

تامین دلیل خسارات وارده به اتومبیل

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

تامین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۴۹ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و […]

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل در شورای حل اختلاف

قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: ماده 1ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به […]

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: ماده 1ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به […]

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل در دادگاه

قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: ماده 1ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به […]

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل با قرار تامین خواسته در دادگاه

قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: ماده 1ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به […]