مواد مخدر و قاچاق

حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی

ماده 3- ماده (702) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 702- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش‌ ماه تا یک ‌سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده

خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375: ماده 562- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان […]

به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

ماده 1- به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد.
‌ماده 2- وزارت کشور موظف

قاچاق

ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:
‌الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌ کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌ خود یا سوء استفاده