حقوق زنان

حقوق زنان مقالات 9 شهریور 1396

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران (با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

از حقوق تعاريف مختلفی به عمل می آيد؛ عده ای آن را توانايی های انسان می دانند که ممکن است آنها را در اختيار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضی مواقع نيز اين حقوق و توانايی ها به صورت بالقوه در او هستند ولی لوازم و شرايط مورد نياز برای اجرای آنها يا وجود ندارد يا از او سلب شده است.

زن ضمن داشتن قابليتها و توانايی های متعدد و با وجودی که تفاوتهايی با مرد دارد _ از لحاظ خلقت – ولی هيچوقت نمی توان تفاوتهای يک انسان را نسبت به انسان ديگر، نقص تلقی کرد، چرا که

برابری در ازدواج، حق مسکن و حقوق مالی

در ابتدا مفهوم ازدواج برابر را که توسط جریان های دفاع از حقوق زنان دنبال می شود را ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در خانواده می داند که ارتباط نزدیکی با برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین المللی دارد. در این مقاله کوشیده شده که مفاد این مفهوم نسبت به فضای بین المللی و حقوق داخلی بررسی شود. در ادامه از برابری جنسیتی به عنوان یک اصل زیربنایی در نظام حقوق بین الملل می گوید که در حوزه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از انتقاد آموزه های اسلامی به برابری کلیه حقوق و تکالیف می گوید. در ادامه از برابری حقوق و مسئولیت‌های همسران برای ازدواج و تشکیل خانواده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و از مصادیق این برابری که به وسیله کمیته حقوق بشر در ذیل مواد این میثاق بیان شده