نمونه دادخواست

نمونه دادخواست 15 شهریور 1397

نمونه دادخواست کاهش اقساط مهریه

اینجانب به موجب دادنامه قطعی شماره …. با موضوع تقسیط مهریه طبق سند ازدواج شماره … دفتر رسمی ازدواج شماره … به پرداخت تعداد … سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط مهریه و ماهیانه

نمونه دادخواست 15 شهریور 1397

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط فرزند

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی

نمونه دادخواست 14 شهریور 1397

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام. حاصل این ازدواج تعداد … فرزند به نام / نام های … می باشد. با توجه به اینکه حسب ماده 1199 قانون مدنی

نمونه دادخواست 29 مرداد 1396

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه توسط طلبکار با سند رسمی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند رسمی …. به تاریخ ….. از شادروان خانم / آقای …. به شماره شناسنامه …. متولد ….. صادره از ….. طلبکار می باشم. ایشان به علت …… در تاریخ …… به رحمت خدا رفتند. در حال حاضر ماترک متوفی در تصرف ورثه می باشد. اینجانب با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره

نمونه دادخواست 28 مرداد 1396

نمونه دادخواست اجازه ازدواج به علت عدم امکان گرفتن اذن از ولی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ … با شماره شناسنامه ……… صادره از ….. متولد شده ام و در شرایط مناسبی از رشد سنی هستم. در حال حاضر به دلیل عدم دسترسی به پدرم امکان ازدواج برایم فراهم نیست. نظر به اینکه آقای … فرزند … متولد … دارای مذهب … و دارای مدرک تحصیلی … و مشغول به کار در … هستند و خواهان ازدواج با اینجانب می باشند، تحقیقات محلی لازم صورت گرفته و به لحاظ شخصیتی و خانوادگی شایستگی کامل ایشان جهت ازدواج با بنده

نمونه دادخواست 18 مرداد 1396

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه به دلیل ضرب و جرح

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره …… مورخ …… دفترخانه شماره ….. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ایم. ثمره ازدواج در طول مدت ….. فرزند دختر/پسر / بدون فرزند می باشد. ایشان در طی زندگی مشترک مرتکب رفتارهای هراس انگیز

نمونه دادخواست 15 مرداد 1396

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ …. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. خوانده پس از ازدواج علیرغم مخالفت بنده در شرکتی خصوصی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدند

نمونه دادخواست 10 مرداد 1396

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک با تامین خواسته

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را در تاریخ … به مبلغ …… و به مساحت … متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی … بخش … از خوانده که مالک قانونی می باشند خریداری نمودم. مطابق با قرارداد تنظیم شده فی مابین خوانده متعهد شدند که پس از گذشت … روز با حضور در دفترخانه شماره …. نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام نمایند. بنده در قرارداد تنظیم شده یک بار نیز با تمدید زمان تنظیم سند موافقت نموده ام

نمونه دادخواست 4 مرداد 1396

نمونه دادخواست تنفیذ و تایید فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را در تاریخ ….. به مبلغ …… و به مساحت …. متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی … بخش … از خوانده خریداری نمودم. با توجه به این که قانون مدنی این اختیار را برای طرفین در نظر گرفته است که تا زمانی که مجلس را ترک نکرده اند

نمونه دادخواست 3 مرداد 1396

نمونه دادخواست خلع ید با دستور موقت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده را به طور غاصبانه در تصرف خود گرفته اند، بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه

نمونه دادخواست 2 مرداد 1396

نمونه دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده

نمونه دادخواست 1 مرداد 1396

نمونه دادخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت … فرزند پسر/دختر /بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت بیش از شش ماه از تاریخ …. از پرداخت نفقه خودداری می کنند و به موجب دادنامه شماره

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به دلیل تخلف شرط

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ….. شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را به مبلغ …… و به مساحت …. متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی …. بخش ….. از خوانده خریداری نمودم. طبق توافق فی مابین شروطی به شرح ذیل در قرارداد درج شده است

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب تصویر مصدق …. فقره چک به شماره / شماره های ….. مورخ ….. عهده بانک …… شعبه …… شهرستان ….. اینجانب مبلغ …… ریال از خوانده طلبکار می باشم که در موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه شده است. اینجانب علاوه بر مهلتی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به خوانده دادم، اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … نیز نمودم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام ندادند

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه (به علت بیماری زوج)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …… شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ثمره این ازدواج در طول مدت … تعداد …. فرزند دختر / پسر می باشد. متاسفانه خوانده به موجب گواهی پزشکی قانونی شماره …. مورخ …. به بیماری صعب العلاج …. دچار شده اند که اقدامات درمانی در خصوص رفع بیماری ایشان موثر واقع نگردیده است

نمونه دادخواست ثبت ازدواج موقت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه عادی در تاریخ ….. توسط ……… با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح موقت یکدیگر با مهریه ….. درآمدیم. حاصل این ازدواج در طول مدت …. تعداد …. فرزند ….. دختر/پسر می باشد. با توجه به این که صدور شناسنامه برای فرزند/ فرزندان نیاز به ثبت واقعه نکاح دارد، خوانده پس از گذشت مدت …. به دلایل نامعلومی به ثبت واقعه نکاح اقدام نمی کنند وعدم ثبت نکاح می تواند پیامدهای زیان آور متعددی را در پی داشته باشد. لذا با توجه به شرح خواسته

1234