نمونه رای دادگاه خانواده

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند

در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ 1392/11/1 تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان از آنجایی که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه 150 هزار تومان نموده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشد و لایحه ای نداده با توجه به متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه

نمونه رای ملاقات طفل

در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت م.ف. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد 1390 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که قید گردیده حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر با سایر اقربا

نمونه رای تجویز ازدواج مجدد

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ص. به طرفیت خانم م.ف. فرزند ع. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده علی رغم محکومیت به تمکین به منزل مشترک رجوع ننموده است فلذا دادگاه دعوی خواهان

نمونه رای نفقه معوقه

در خصوص دادخواست خانم ف.ح. با وکالت خانم ها و.ع. و ب. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 90/4/20 تا صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 9588 و احراز وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح و نظر به اینکه اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس اگر چه مورد اعتراض واقع شده لکن دلیل موجه بر نقض نظریه کارشناس باشد از سوی معترض ارائه نشده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود از جمله شهادت شهود و نظر به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه

نمونه رای حضانت

در خصوص دعوی آقای ع.الف. فرزند ه. به طرفیت خانم ب.م. فرزند م. با وکالت خانم الف.ط. دایر به صدور حکم حضانت فرزند دختر بنام پ. متولد 1385/5/30 به دلیل جدایی زن و شوهر از یکدیگر به واسطه طلاق و ازدواج خوانده با توجه به دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 92/11/13 و با توجه به اینکه طبق تصویر مصدق شناسنامه خوانده که ارائه شد وی ازدواج دائم نموده و لایحه وکیل خوانده که موضوع صوری بودن آن را مطرح نموده مستدل نیست

نمونه رای مطالبه مهریه

در خصوص دعوی خانم ز.ح. فرزند م. با وکالت س.ص. و ح.ز. به طرفیت الف.ب. فرزند الف. با وکالت م.ع. به خواسته مطالبه مهریه با احتساب خسارات دادرسی، با ملاحظه تصویر مصدق عقدنامه (سند نکاحیه) رسمی به شماره 2964 مورخ 1391/11/10 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران علقه زوجیت فی مابین طرفین با مهریه ای به شرح خواسته برای دادگاه محرز است. از آنجا که به مجرد عقد نکاح

نمونه رای الزام به تمکین

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال 1390 ازدواج نموده‌ام و همسرم از تاریخ 20/2/92 بدون مانع شرعی و قانونی و علی‌رغم مراجعات و دعوت‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتاً به استناد ماده 1114 قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره 1182 صادره از

نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده

نمونه رای منع اشتغال زوجه

آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برند و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌ های متعدد علیه موکل گردیده است زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده

نمونه رای حضانت

درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌ طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌ خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک

نمونه رای نفقه معوقه

در خصوص دعوی خانم ر.غ. فرزند ر. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند الف. به خواسته نفقه معوقه از تاریخ 1/9/87 لغایت صدور حکم اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب همسر قانونی و شرعی خوانده می باشم از زمان ازدواج تاکنون از پرداخت نفقه امتناع کرده و شهود خودم را نیز تعرفه کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: در مدت ازدواج کلیه هزینه های زندگی اعم از مسکن و غدا و رفت و آمد و هزینه های دیگر در حد توان خود که کارمند صدا و سیما هستم پرداخت کردم. با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه و ملاحظه فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه مندرج در پرونده و استماع شهادت

نمونه رای طلاق توافقی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اقای محمد با وکالت آقای … به طرفیت خانم سحر بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره … حوزه ثبت ساری علقه زوجیت بین طرفین محرز می باشد دادگاه نظر به اصرار زوجین به طلاق و ملاحظه نظریه واحد مشاوره و عدم تاثیر نصایح دادگاه جدایی زوجین را به مصلحت آنان دانسته

نمونه رای الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهیزیه

بسمه تعالي (راي دادگاه ) در مورد دعوی خواهان خانم … به طرفيت آقاي …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهيزيه موضوع سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده مقوم به مبلغ ……… ريال با احراز رابطه زوجيت في مابين طرفين نظر به اينكه خواهان جهت اثبات ادعاي خود به شهادت شهود استناد نموده […]

نمونه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

بسمه تعالي كلاسه پرونده …… شماره دادنامه : …………. به تاريخ …… در وقت فوق العاده شعبه …. دادگاه عمومي …….. به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است. زوجين به اسامي آقای …. دارای شماره شناسنامه ………..صادره از ………. و خانم …….. داراي شناسنامه شماره … صادره از ……. و دوران اختصاصي حضور دارند و […]

نمونه رای اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص درخواست دوشيزه ……. به خواسته تقاضاي اجازه ازدواج رسمي به شرح متن به استناد ماده 1043 قانون مدني خلاصه آنچه كه خواهان طي دادخواست مزبور اعلام كرده كه متولد سال  1352 مي باشد و مدت 15 سال است كه بين والدين او طلاق واقع گرديده و از آن […]

نمونه رای نفقه و پرداخت تمام مهریه

بسمه تعالي (راي دادگاه ) خواسه زوجه خانم …….. به تعيين تكليف نفقه اعم از گذشته و آينده و مطالبه تمام مهريه ما في القباله و آمادگي تمكين در صورت مفروضه نظر به اينكه خواسته زوجه نفقات گذشته بوده از تاريخ ……..، تا امروز و نظر به اينكه زوج اظهار كرده كه توسط من دوبار […]

12