نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای مطالبه وجه چک

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت آقای ع.ر. فرزند ح. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 8619/317699 بانک م. شعبه کاخ به مبلغ

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی آقای ب.ج. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان 204255000 تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ 92/8/5 اظهار داشته با توجه به تقدیم دادخواست واخواهی

نمونه رای مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی خواهان آقای ج.ب. به طرفیت خوانده آقای م.م. به خواسته مطالبه وجه چک های مدرکیه با مشخصات مندرج در متن دادخواست تقدیمی به مبلغ 624000000 با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده

نمونه رای اخذ به شفعه

در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت 1- خانم ه.ح. فرزند م. 2- آقای الف.الف. به خواسته اخذ به شفعه نسبت به ملک به پلاک ثبتی 42/1479 واقع در بخش 11 تهران به این شرح که خواهان بیان داشته: مالک سه دانگ مشاع از ملک فوق الذکر بوده و خواهر وی خوانده ردیف اول نیز مالک سه دانگ دیگر بوده که در تاریخ 85/11/2 یک و نیم دانگ مشاع از سهم خود را به خوانده ردیف دوم فروخته که در همان سال پس از خرید علیه من دادخواست خلع ید

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی خواهان ح.ق. به طرفیت ع.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان حضور نیافته و هیچ دلیل یا بینه ای دال بر اعسار خود تقدیم ننموده است و استشهادیه پیوست فاقد اوصاف مندرج

نمونه رای مطالبه وجه (مطالبه یارانه)

در خصوص دعوی خانم م.ک. و م.م. به وکالت از خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 52000000 ریال از تاریخ 89/08/17 لغایت صدور حکم، دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی داند زیرا یارانه واریزی به تعداد خانوار به سرپرست خانواده تعلق می گیرد

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی م.الف. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی به استناد شهادت شهود، خوانده دفاعاً بیان داشت که صرف نظر از اینکه خواهان از نظر مالی ملائت کافی برای پرداخت هزینه دادرسی

نمونه رای مطالبه اجور معوقه

در خصوص دعوی آقای ع.ز. و ح.م. به وکالت از ن.ن. به طرفیت ف.پ. با وکالت آقای س.ص. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از مورخه 1388/07/05 لغایت 1390/08/23 جمعاً به مبلغ 1/796/800/000 ریال موضوع پلاک ثبتی 116/2581 و قرارداد اجاره مورخ 1388/03/16 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید اجاره ها لغایت روز پرداخت (اجرای حکم) که ماحصل خواسته خواهان بدین شرح است که ملکی را به خوانده اجاره داده و در قبال آن چک دریافت نموده است و چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده

نمونه رای تنفیذ فسخ قرارداد

در خصوص دعوای آقای ح.م. به وکالت از آقای ع.ب. به طرفیت آقای ن.ق. به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه وکیل خواهان علت فسخ قرارداد را عدم پرداخت مابقی ثمن در دفترخانه از ناحیه خوانده دانسته است که در قسمت توضیحات آمده است … مابقی طلب فروشنده مبلغ سی و شش میلیون ریال 89/8/20 در دفترخانه هنگام انتقال سند به فروشنده پرداخت می گردد و طرفین توافق نمودند چنانچه هر کدام از طرفین

نمونه رای تخلیه مورد اجاره

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند الف. و آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. و س.ط. به طرفیت آقای م.ن. و ع.الف. با وکالت آقای خ.الف. و خواندگان ع.الف. و ع.ع. به خواسته صدور حکم تخلیه عین مستاجره تجاری به لحاظ تعدی و تفریط و پرداخت کلیه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه احراز صحت و سقم موضوع تعدی و تفریط با توجه به فنی بودن موضوع و اظهارنظر اهل فن را لازم دارد به همین جهت کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری را لازم دانسته دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی

نمونه رای اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن

دادخواست آقای ج.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند ع. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن به مبلغ 44000000 ریال موضوع پرونده 49/92/6 ج نزد اجرای احکام قطع نظر از اینکه خوانده حضور ندارد و خواهان نیز شهودی را معرفی نکرده است با توجه به اظهارات وی که مدعی است مدت 2 سال در بازداشت بسر می برد به خاطر نزاعی که شده و اینکه خوانده اظهار می دارد

نمونه رای مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی الف.الف. فرزند الف. به طرفیت ف.م. – ع.الف. و ع.ن. به خواسته مطالبه وجه چک مبلغ 920 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست که خواهان بیان داشته خوانده ردیف سوم ع.الف. چک مذکور را با تاریخ 91/10/13 اصلاح و به مبلغ مذکور صادر نموده و دو خوانده دیگر پشت آن را هم به عنوان ضمانت امضاء نمودند دادگاه با توجه به اظهارات خواهان، ملاحظه چک صادره و گواهی عدم پرداخت که اصل آن هم ملاحظه شده است و عنایت به اینکه خوانده ردیف سوم حسب اقرار خود در مورخه 91/10/12 تاریخ و مبلغ چک را به مبلغ 92 میلیون تومان در ساعت

نمونه رای ابطال شناسنامه

در خصوص دعوی خانم الف.الف. فرزند ح. با وکالت خانم ن.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته ابطال شناسنامه بدین شرح که خواهان اعلام نموده است دارای خواهری به همین نام بوده که به علت بیماری فوت نموده است و پس از فوت وی والدین ایشان شناسنامه خواهر متوفی خواهان را که در تاریخ 58/2/17 متولد شده است برای خواهان که در تاریخ 63/2/17 متولد شده است اختصاص داده اند لذا خواهان تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه مذکور صدور شناسنامه جدید به تاریخ 63/2/17 نموده است این دادگاه با توجه به اینکه شناسنامه خواهان بر اساس مقررات قانونی

نمونه رای ابطال سند رسمی

در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت 1- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. 2- خانم م.ج. به خواسته 1) ابطال سند رسمی شماره 33839 مورخ 1370/5/5، 2) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 4 و 7 فرعی از 19 اصلی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال 3) پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی در مورخ 70/4/14 ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت ماموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خوانده ردیف دوم درخواست نموده و به علت ماموریت کاری و حاضر نبودن

نمونه رای مطالبه وجه سفته

در خصوص دعوی آقایان ح.ق. و ق.ف. به وکالت از جانب آقای س.م. به طرفیت آقای پ.د. به خواسته مطالبه مبلغ 100000000 ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره 659531 مورخ 1387/3/12 با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه مستند پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق سفته موصوف) و بقای اصل آن ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته داشته و کارشناس منتخب دادگاه

نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دادخواست خانم م.ب. به وکالت آقایان ر.ن. و ح.م. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی نظر به اینکه خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع می باشد و با توجه به اینکه خوانده نیز دلیلی کافی بر بی اعتباری خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی

12356