قوانین خاص جزایی

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح – مصوب 1382

فصل اول – مواد عمومی ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند: ‌الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. […]

قانون مبارزه با پولشویی – مصوب 1386

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 به همراه آیین نامه اجرای آن: ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ […]

قانون مطبوعات – مصوب 1364

قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحیه های بعدی به همراه آیین نامه اجرایی آن: ن والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند. «‌قرآن کریم» ‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میکند. «‌قانون اساسی اصل ۲۴» ‌ فصل اول: […]

قانون جرایم رایانه ای – مصوب 1388

بخش یکم – جرایم و مجازات ها فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز ماده ۱- هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و […]

123