ترمینولوژی حقوق

نفقه

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن