هزینه کردن زن در زندگی

هزینه کردن زن در زندگی

هزینه کردن زن در زندگی

طبق قانون حمایت خانواده در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع (رایگان بودن) زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.