نرخ دیه سال 1401

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • 29 فروردین 1401

نرخ دیه سال 1401

دیه سال 1401

نرخ دیه سال 1401 در ماه های عادی 600 میلیون تومان و در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) 800 میلیون تومان می باشد.