تعمیرات ملک اجاره ای

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • 30 شهریور 1400

تعمیرات ملک اجاره ای

تعمیرات ملک اجاره ای

تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل ملک یا تاسیسات اصلی آن مانند تهویه، آسانسور یا دستگاه های حرارت مرکزی باشد به عهده موجر (صاحب ملک) است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.