مجتبی عاشوری
وکیل پایه یک
1401/7/24

فروش اموال موروثی توسط یکی از ورثه چه حکمی دارد؟

فروش اموال موروثی توسط یکی از ورثه چه حکمی دارد؟

اموال وراث در واقع به صورت شراکتی تا قبل از تقسیم آنها بین ورثه بصورت مشاع است.

هر چند که هر مالکی(هریک از ورثه) می تواند سهم خود را از ملک به فروش برساند اما قطعاً قادر به تسلیم مبیع نخواهد بود.و خریدار قادر به تصرف در مال مشاع نیست. 

چرا که فرض بفرمایید در خانه های مسکونی شخص یک سهم دارد،حال سهم خود را به غیر واگذار می نماید، چگونه می‌تواند بخشی از خانه را به خریدار تحویل دهد؟

بنابراین امکان عقلایی در این گونه خرید و فروش ها وجود ندارد.

پس فرد می تواند از لحاظ حقوقی سهم خود را منتقل کند اما تصرف مادی بدون اجازه مابقی شرکا ممکن نیست. 

آیا فروختن مازاد بر سهم وارث به عنوان فروش مال غیر، قابل طرح شکایت در دادسرا خواهد بود؟ 

در این زمینه قانون گذار جرم انگاری نموده است.

تفاوتی ندارد که شکایت کلاهبرداری از جانب برادر ، خواهر و مادر و یا سایر وراث انجام شود.

در هر صورت دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

آیا امکان ابطال سند مالکیت که از کلاهبرداری تحصیل شده وجود دارد؟

بله. 

 ماده2 قانون تصدیق انحصار وراثت:

شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.

‌تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

در نظام قضایی فعلی کنونی در ایران درخواست گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی یا محل فوت وی تقدیم می‌شود.

هنگام تقدیم این درخواست، استشهادیه از شهود باید پیوست شود.

معمولاً این استشهادیه به صورت صوری تنظیم و پیوست درخواست خواهد شد.

حالا اگر یکی از ورثه نام وارثی را از قلم بیاندازد و بداند که آن شخص وارث بوده است، جرم در حکم کلاهبرداری واقع شده است.

یا اینکه هنگام اخذ سند مالکیت برای ملک موروثی، نام یکی از ورثه درج نشود و یا یکی از ورثه ملک را به نام خود ثبت نماید در حالی که سوابق طور دیگری نشان می دهد.

فروش اموال دیگران که به ارث رسیده است، جرم فروش مال غیر و در حکم کلاهبرداری و مجازات آن بین1تا7سال حبس می باشد.

ماده ۹ قانون تصدیق وراثت:”هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیرازخود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردارمحسوب وعلاوه برادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.”


ماده ۱۰ قانون تصدیق وراثت:”هرشاهدی که درموضوع تحصیل تصدیق وراثت، برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب وبه مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.


0
( 0 ) 0.0
نظرات

ارتباط با من


آدرس:

تهران

شبکه های اجتماعی من:

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.