عدم اجبار در تمکین

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • 19 تیر 1400

عدم اجبار در تمکین

 عدم اجبار در تمکین زن

اگر زنی منزل را ترک کند و رای الزام به تمکین او صادر و اجرایی شود، به این معنی نیست که مرد می تواند به اجبار زن را به منزل برگرداند. زن می تواند همچنان تمکین نکند اما نفقه یا خرجی به او تعلق نمی گیرد.