آدم ربایی

آدم ربایی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

ماده 621- هر کس به قصد مطالبهٔ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

 • قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

   ماده 621- هر کس به قصد مطالبهٔ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.در صورتی که سن مجنی‌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

  تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

  ربودن طفل نوزاد

   ماده 631- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یک‌ صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

  ‌قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1353.12.18:

  ماده 1- هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور سوء ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا  به هر نحو ديگر شخصي را بربايد ‌يا مخفي كند به حبس جنايي درجه دوازده تا ده سال محكوم خواهد شد در  صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتكب‌ حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود.

   ماده2- هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب‌هاي وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه‌ جسمي يا رواني برسد كه منجر به مرض دايم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاء اصلي بدن او گردد مجازات مرتكب ‌اعدام است.
  ماده3- هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن مجني عليه كم‌تر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتكب اعدام است.

   ماده4- هرگاه سن مجني‌عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب هاي وارده فوت كند يا ناپديد شود مجازات مرتكب‌ اعدام است. و اگر به او صدمه جسماني يا رواني وارد شود كه منجر به مرض دايم  يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كارافتادن يكي از اعضاي اصلي‌ بدن او گردد و يا با او لواط شده و يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دايم است.

  ماده5- هرگاه به مجني‌عليه صدمه جسمي ديگر يا حيثيتي وارد شود در صورتي كه سن او كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب حبس‌ دايم است و اگر سن او پانزده سال تمام يا بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال است.

  ماده6- در مورد ناپديد شدن مجني‌ عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني‌عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده است اجرا نخواهد شد و‌ محكوم عليه در حبس باقي مي‌ماند و هرگاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بودن مجني‌عليه به دست آيد اعاده دادرسي به عمل خواهد آمد.

  ماده 7- هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محكوم  مي‌شود و در اين مورد ترتيب تخفيف ‌مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است.

  ماده 8- در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري مجني‌ عليه را به كسان او و يا به ضابطين دادگستري تحويل نمايد و يا موجبات تسليم او را فراهم‌كند دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا دو درجه تخفيف دهد و هرگاه مرتكب تا  قبل از صدور حكم قطعي مجني‌عليه را تحويل دهد و يا موجبات ‌تسليم را فراهم نمايد و يا شاكي خصوصي  گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند فقط يك درجه مجازات را تخفيف دهد.

  ماده 9- در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و كمتر از هيجده سال تمام داشته و مجازات اصلي جرم اعدام يا‌ حبس ابد باشد دادگاه مي‌تواند او را با رعايت ماده 33 قانون مجازات عمومي تا پانزده سال حبس محكوم نمايد.

  ماده 10- وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در موقع اجراي حكم يا در حين آن‌ هيجده سال تجاوز نمايد براي اجراي تمام يا باقيمانده مدت محكوميت به زندان هاي عمومي منتقل نمايد.

  ماده 11- در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد مرتكب به مجازات اشد ‌محكوم خواهد شد.

  ماده12- مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي لغو مي‌شود.

 •  

 •  

 •  

 •